För dig som redan är kund

Policy för din integritet

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när du är kund hos Jan Mårtensson Redovisning AB.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Innehållsförteckning

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Jan Mårtensson Redovisning AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:

Adress: Storgatan 18
Postadress: 262 37 Ängelholm
Telefonnummer: +46(0)760425183

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet. Det kan vara till exempel en kontaktuppgifter, ett personnummer, ett organisationsnummer för en enskild firma, en fastighetsbeteckning, ett kundnummer och fotografier där personer går att känna igen.

Det är enbart uppgifter om fysiska personer som är personuppgifter. För juridiska personer är organisationsnumret inte en personuppgift. Uppgifter om personer i företaget som till exempel anställda, företagsledning eller styrelseledamöter är däremot personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är i princip all hantering av personuppgifter, oavsett om behandlingen sker via stora molnbaserade tjänster, på en enskild dator eller i ett handskrivet kartotek.

Hur vi får tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund hos oss eller kontaktar oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Personuppgifter som vi behandlar

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder i korthet att någon eller några av följande punkter måste vara uppfyllda för att min behandling av dina personuppgifter ska vara laglig:

 • Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (fullgörande av avtal).
 • Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra en för oss rättslig förpliktelse (rättslig förpliktelse).
 • Behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning mellan Jan Mårtensson Redovisning ABs berättigade intresse att behandla personuppgifterna och din integritet (berättigat intresse).
 • Behandling av dina personuppgifter får göras om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen (samtycke).

Fullgörande av avtal

Jan Mårtensson Redovisning AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal och tillhandahålla tjänster till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänster, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst när du kontaktar Jan Mårtensson Redovisning AB samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Berättigat intresse

För behandlingarna inom området marknadsföring är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att jag anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att jag anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

Samtycke

När du blir kund hos Jan Mårtensson Redovisning AB har du därmed också gett ditt aktiva samtycke till företagets behandling av personuppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att aldrig lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur länge lagras dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos Jan Mårtensson Redovisning AB och upp till 12 månader därefter. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka rättigheter har du?

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag). Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Om du är registrerad kund hos Jan Mårtensson Redovisning AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerade om dig.


Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring.


Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t. ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har också dessa rättigheter:

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Hur skyddas dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Om kakor

Denna webbplatsen använder också så kallade kakor för att få en bästa funktionalitet. Om du vill veta mer om hur vi använder kakor besöker du:

Inställningar och samtycke för kakor

Om du har klagomål

Om du anser att Jan Mårtensson Redovisning AB har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ber vi dig att kontakta oss så att vi kan bemöta detta. Vid eventuella klagomål kan du också kontakta IMY.

Om det visar sig att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid mot gällande lagstiftning och du har lidit skada av detta, kan du via allmän domstol begära skadestånd av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Alla uppdateringar av denna policy sker på denna sida.

Senaste version är den gällande.

Denna policy träder i kraft 2021-09-05

Ser fram emot att
höra av dig